Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

KDV ÖTV Süre Uzatımı

KDV ÖTV Süre Uzatımı

 

ÖZET: 20/03/2019 tarihli ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile halen uygulanmakta olan aşağıdaki vergi indirimlerinde süre uzatımına gidilmiştir.

 

– Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

– Konut ve işyeri (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

– Mobilya teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

– Tır çekicileri, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alanlar hariç) ve bazı özel amaçlı taşıtların teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

– Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan hafif ticari araçlar, 9 koltuklu binek araçlar, bazı hibrit araçlar ve 1600 cm³’ü geçmeyip özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayan binek otomobillerinin ÖTV oranlarında uygulanan indirimin süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

– Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı mallar (beyaz eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri) için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

– Yakıt motorlu olan; motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan benzeri tekerlekli taşıtlardan motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler ile aynı taşıtlardan elektrik motorlu olup motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

21/03/2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20/03/2019 tarihli ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tapu harcı ile konut, mobilya, taşıt, motosiklet teslimlerinde KDV ve ÖTV indirimi uygulamasında süre uzatımı yapıldı.

 

Söz konusu Karar ile yapılan süre uzatımları aşağıdaki gibidir.

 

I-) Tapu harcına ilişkin düzenleme 

 

31/10/2018 tarihli ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde  alınan  tapu  harcı, 31/03/2019  tarihine  kadar  (bu  tarih  dahil)  konut  ve  işyerlerinde  (kat  irtifakı  tesis  edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak alınacaktı.

843 Sayılı Kararın 1’inci maddesi ile söz konusu süre 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre söz konusu madde aşağıdaki gibi olmuştur:

“20-a) yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve

 

2-) Konut Teslimlerinde İndirimli KDV Oranı Uygulaması

 

Konut ve işyerleri teslimlerinde KDV Uygulaması 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/4/2018 tarihli 2018/11674 sayılı BKK ile teslimi %18 oranında KDV’ye tabi olan konutlar ile işyerlerinin[1] (bina  ve/veya bağımsız  bölüm  şeklinde  olanlar)  31/10/2018  tarihine  kadar  (bu  tarih  dahil)  teslimlerinde uygulanacak KDV oranı %8’e indirilmiş,  daha sonra yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu konutlar için %8 KDV oranı uygulaması 31/3/2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

843 Sayılı Kararın 2’nci maddesi ile söz konusu süre 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre konut ve işyeri teslimlerinde KDV uygulaması aşağıdaki gibi olmuştur:

(6) (2017/9759 sayılı Kararnamenin 22’nci maddesiyle değişen fıkra.  Yürürlük: 03/02/2017) (I)  sayılı  listenin  11’ inci  sırasında  yer  alan  net  alanı  150  m2’ye  kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların  bulunduğu  yerler  hariç),  lüks  veya  birinci  sınıf  inşaat  olarak  yapılan  ve  ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı  tarihte,  üzerine  yapıldığı  arsanın  29/7/1970  tarihli  ve  1319  sayılı  Emlak  Vergisi Kanununun 29’uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim mvergi değeri;

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  bunların  iştirakleri  tarafından  ihalesi  1/1/2013  tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Beş yüz Türk Lirası ile  bin  Türk  Lirası  (bin  Türk  Lirası  hariç)  arasında  olan  konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı (%8),

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan  konutların  tesliminde  bu  maddenin  birinci  fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18) (31/12/2019 tarihine kadar (%8), uygulanır.

ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017  tarihinden (bu tarih  dâhil)  sonra  alınan  konut  inşaatı  projeleri  ile kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  bunların  iştirakleri  tarafından  ihalesi  1/1/2017  tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Bin Türk  Lirası  ile  iki  bin  Türk  Lirası  (iki  bin  Türk  Lirası  dâhil)  arasında  olan  konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, (%8)

[1] (2018/11750   sayılı   Kararname   ile   değişmeden   önceki   ibare.   Yürürlük:   18/5/2018)konutların Bu ibare, “konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)” şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla, konutlar için yürürlük tarihi 5/5/2018; işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) için yürürlük tarihi 18/5/2018 tarihidir.

 

b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18) (31/12/2019 tarihine kadar %8), uygulanır.

Öte yanda işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde  olanlar) 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde de KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

 

3-) Mobilya Teslimlerinde KDV İndirimi 

 

843 Sayılı Kararın 3’üncü maddesi ile 30 Haziran 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere aşağıda yer alan malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

G.T.I.P.

Numarası 

Eşyanın Tanımı 

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya Bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00

Bambudan

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

9401.59.00.00.00

Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69

Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79

Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10

Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden diğer mobilyalar

9403.30

[Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.50

Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

9403.70

Plastik maddelerden mobilyalar

9403.82.00.00.00

Bambudan olanlar

9403.83.00.00.00

Hintkamışından

9403.89.00.00.00

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

9404.10.00.00.00

Şilte mesnetleri

9404.21

Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)

9404.29

Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmemektedir.

 

4-) Bazı Taşıt Teslimlerinde KDV İndirimi

 

Daha önce 31/03/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere; 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmişti. 843 Sayılı Kararın 3’üncü maddesi ile söz konusu süre 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Kaynak: TÜRMOB

Tamamı İçin Tıklayınız